คณะกรรมการ

 
รายชื่อที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2561-2562
 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญเรือง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
2. นายสุพัฒน์ โพธิสาร สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
3. นายธงชัย พุทธมอญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
4. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด
5. นายทวีศักดิ์ สังวัง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
6. นายประกอบ จันทรทิพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
7. นายวรพงษ์ วรเชษฐ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด
8. นายประหยัด ไขแสง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
9. นายแพทย์วชิระ      บถพิบูลย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
10. นายประสงค์ พรโสภิณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
11. นายประมูล ศรีชนะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
12. นายวีระชน ธิมะสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
13. นายณสรวง ก้อนวิมล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
14. นายปัญญา คลังกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
15. นายประยุทธ แก้วอาษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
16.  นายศิริ  เพชรคีรี สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
17.  นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
18.  นายโสภณ  แก่นงาม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
19.  นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
20.  นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
21.  นายปราการ  เจริญสุรสกล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
22.  นายอุบล  รัตนพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
    
 
ที่ปรึกษา
ที่  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 1. คุณประดิษฐ์ พลหงษ์ อดีตประธานชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ อดีตประธานชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. นายสนอง กาญจนการุณ           อดีตประธานชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
 4. นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี  จำกัด
 5. นางวีณา จิตรประจญ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด
 6. น.ส.สัตยาลักษณ์     มนต์ชัยภูมิ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ   จำกัด
 7. นางสุพัตรา เอกอายะ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จำกัด
 
 
 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2561-2562 
ที่  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 1.  นางชัญญาวีร์         พ่อค้า  ประธานกรรมการชมรม
 2.  นายภักดี  ลือชา  รองประธานกรรมการ
 3.  นางแววตา  อ่อนพินา  รองประธานกรรมการ
 4.  นางชวนพิศ  วิมลสุข  กรรมการและเลขานุการ
 5.  นางพัชรา  กระจายศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 6.  น.ส.ชัชญาภา  อินกลาง  เหรัญญิก
 7.  นางวิจิตราพร  เอกไพศาลทรัพย์     ผู้ช่วยเหรัญญิก
 8.  นางกัญญา  ผักกระโทก  กรรมการ
 9.  นายปรีดา  หาญพยัคฆ์  กรรมการ
10.  นายมณฑล  ผาริโน  กรรมการ
11.  นายนรินทร์  ผานะวงค์  กรรมการ
12.  นายเอกพัฒน์     นิสีดา  กรรมการ
13.  นายมงคล  สุภาษร  กรรมการ
14.  นายสุวิทย์  ตุ้มทอง  กรรมการ
15.  นายเรวัต  รัตนา  กรรมการ
16.  นางพรทิพย์  เหล่าวิระ  กรรมการ
17.  นางปรัศนี  บัวงาม  กรรมการ
18.  นายสมมัคร  สุวรรณชาติ  กรรมการ
19.  นางลดาวัลย์  ยังยิ้ม  กรรมการ
 
 

 
รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2561-2562
                          
ที่  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 1.  นางสุจรรยา        ขุนทอง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 2.  นายสุวรรณ   นนสีลาด  ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 3.  นายพิเชต   ดวงบุบผา     ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
2/2  ซ.ศรีสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์: 044-530901,044-530091  โทรสาร: 044-520103
อีเมล์: kurusurin@hotmail.com    เว็บไซต์:  esan.kurusurin-coop.com   เฟสบุ๊ค:  www.facebook.com/esan.cooperative