ผลดำเนินงาน

 

 

ผลดำเนินการ

 

สรุป  จำนวนเงินฝากที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก  ณ  วันที่   28  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2562

รายการ

  จำนวนเงิน (บาท) 

เงินฝากธนาคารกรุงไทย  จำกัด  สาขาหลักเมือง  จ.สุรินทร์   เลขที่บัญชี 382-0-48464-7

2,752,831.45

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป     - สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3.15%  ต่อปี)

971,928.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4  - สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด (4.00%  ต่อปี)

9,411,550.56

                                                     รวม

13,136,310.76

 

 

 

 

 

สรุปจำนวนสมาชิกคงเหลือ

สมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รายการ

จำนวน (คน)

     ยอดยกมา    ณ         วันที่  16  มกราคม  2562

1,380

     สมาชิกเข้าใหม่

10

     สมาชิกลาออก

2

     สมาชิกถูกให้ออก

     สมาชิกถึงแก่กรรม

1

     ยอดคงเหลือ  ณ         วันที่  28 กุมภาพันธ์  2562

1,387

        

สมาชิกตามระเบียบว่าด้วย การช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2553  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง  4  สหกรณ์  คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  ครูปทุมธานี  ครูสิงห์บุรีและครูอ่างทอง 

รายการ

จำนวน (คน)

     ยอดยกมา    ณ         วันที่    16 มกราคม  2562

    38

     สมาชิกเข้าใหม่

-

     สมาชิกลาออก

-

     สมาชิกถูกให้ออก

-

     สมาชิกถึงแก่กรรม

-

     ยอดคงเหลือ  ณ         วันที่   28  กุมภาพันธ์  2562

38   

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
2/2  ซ.ศรีสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์: 044-530901,044-530091  โทรสาร: 044-520103
อีเมล์: kurusurin@hotmail.com    เว็บไซต์:  esan.kurusurin-coop.com   เฟสบุ๊ค:  www.facebook.com/esan.cooperative