previous arrow
next arrow
Slider

ประวัติชมรมฯ

logo2

 

ประวัติความเป็นมา

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2529 โดยการนำของ นายสุวรรณ กัลยาบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด นายชัชวาล คงสืบชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และ นางดาวเรือง สังวรราชทรัพย์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในขณะนั้น ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายท่านได้มีการติดต่อปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานตลอดทั้งการมีสวัสดิการที่ดีรองรับในการประกอบอาชีพประกอบด้วย นายสุรชัย โคตรทะจักร นายพร้อม วังแสนแก้ว นายเสถียร อุประถา นายอมร ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายอุบล อนุสุเรนทร์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และ นายมงคล วิสุทธิ์ศรี นายอภิรัตน์ชัย จอมศรี นายสายัน ปราบพาล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายท่านร่วมแรงร่วมใจประสานงานกันก่อตั้งชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ในด้านสวัสดิการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในด้านการเงินและด้านกฎหมาย ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายชัชวาล คงสืบชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานกรรมการชมรมคนแรก ซึ่งในยุคแรกเริ่มก่อตั้งนั้นไม่ค่อยได้รับร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์มากนัก เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกรงว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดตั้งชมรมขึ้นมา เพื่อต่อรองหรือเป็นปฏิปักษ์กับคณะกรรมการดำเนินการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสหกรณ์เรื่อยมา เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนางานสหกรณ์ของตน การร่วมกันกำหนดแนวทางในการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ซึ่งส่งผลให้มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ทำให้ไม่เกิดหนี้เสียเมื่อมีสมาชิกย้ายไปต่างจังหวัด รวมทั้งการสร้างแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นต้น ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำปีทุกปี มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธานชมรมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ที่ทำหน้าที่ประธานชมรม ดังนี้
 
 พ.ศ. 2529  นายชัชวาล คงสืบชาติ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 พ.ศ. 2530 – 2531  นางดาวเรือง สังวรราชทรัพย์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
 พ.ศ. 2532  นายสุวรรณ กัลยาบุตร  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 พ.ศ. 2533 – 2534  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
 พ.ศ. 2535 – 2536  น.ส.สุธาสินี สระบัว  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
 พ.ศ. 2537 – 2538  นายดนัย โตธรรม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
 พ.ศ. 2539  นางชรินรัตน์ สิทธิเวศ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
 พ.ศ. 2540 – 2543  นายวิชัย ราชวงศ์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
พ.ศ. 2544 – 2545 นายสุวรรณ กัลยาบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
พ.ศ. 2546 – 2547 นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – 2549 นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
พ.ศ. 2550 – 2551 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
พ.ศ. 2552 – 2553 นายมงคล ทฤษฎี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
พ.ศ. 2554 นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2556 นายประดิษฐ์ พลหงษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
พ.ศ. 2557 – 2558 นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
พ.ศ. 2559 – 2560 นายสนอง กาญจนการุณ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
พ.ศ. 2561 - 2562 นางชัญญาวีร์ พ่อค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จ.สุรินทร์ จำกัด
           
     ปัจจุบันชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 32 ปี   ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกจำนวน 1,359 คน และมีเงินทุนดำเนินการจำนวน 12,351,120.71 บาท (สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งสามารถ     จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกชมรมถึงแก่กรรม เกษียณอายุงาน ลาออกจากงาน ลาอุปสมบท สมรส หรือได้บุตร    มีการจัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ ได้เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคอื่น รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดี จึงเชื่อมั่นว่าชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเจริญก้าวหน้าและนำพาให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
-------------------------------------

ข้อมูลชมรมฯ

ภาพกิจกรรม

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
2/2  ซ.ศรีสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
โทรศัพท์: 044-530901,044-530091  โทรสาร: 044-520103
อีเมล์: kurusurin@hotmail.com    เว็บไซต์:  esan.kurusurin-coop.com   เฟสบุ๊ค:  www.facebook.com/esan.cooperative